Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil s okamžitou platností až do odvolání DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ, která s sebou přináší určité zákazy, omezení a povinnosti.

JE ZÁKÁZÁNO spalovat hořlavé látky na volném prostranství

Na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa JE ZAKÁZÁNO kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící a doutnající předměty

V místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu JE ZAKÁZÁNO používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Vyhlášení dále ukládá povinnosti vlastníkům lesů, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese, osobám zakládajícím ohně a manipulujícím s otevřeným ohněm. Vyhlášení dále ukládá povinnosti při rozdělávání ohňů v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu.

Plné znění najdete pod následujícím odkazem: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018...