Informace pro občany

V této sekci najdete informace k odpadovému hospodářství v Rybništi (kam lze odložit odpad, jak se třídí a likviduje komunální odpad). Můžete nahlédnout do Programu rozvoje obce nebo Pasportu komunikací. Najdete zde informace o povodňovém plánu a plánu zimní údržby. K dispozici je i kompletní územní plán a způsoby řešení životních situací.

Kam lze odpad odložit, jak se třídí a likviduje najdete v sekci "Odpadové hospodářství".

 

Nový Územní plán Rybniště byl dokončen po tříletém procesu a v únoru 2015 schválen Zastupitelstvem obce Rybniště. Zpracoval ho AUA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6. Vyjadřovat se k návrhu územního plánu měli občané možnost v rámci procesu jeho zpracování a požadavky obce byly ve velké míře vykomunikovány a zapracovány. Nejdůležitějším výkresem pro zájemce o stavbu v Rybništi je výkres N2 – urbanistická koncepce.

 

Dalším důležitým nástrojem rozvoje územního celku je strategický plán obce. Program rozvoje obce na období let 2020-2028 vytyčuje hlavní směry rozvoje obce Rybniště v následujících letech. 

 

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací. Je zpracován v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí tento zákon, a dle požadavků vyplývajících z přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

 

Povodňový plán obsahuje a řeší organizační a technická opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku při povodni.

 

Plán zimní údržby je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody. Plán stanoví potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Součástí plánu je také mapa protahování.

 

Životní situace jsou strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací prostřednictvím našeho úřadu.

 

Mapový portál obce je šikovný pomocník při práci s katastrální mapou obce a vyhledávání informací.