Kronika obce

Vedení kroniky obce upravuje samostatný zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, účinný od 1. 7. 2006.

V letech 2000 – 2017 byla kronikářkou obce paní Jaroslava Fišerová. Za její ručně psané záznamy do kroniky velmi děkujeme!

Vedením kroniky je nově pověřena paní Bc. Petra Vojtěchová. Záznam za rok 2018 bude proveden v elektronické podobě s následným tiskem po uzavření každého kalendářního roku. V elektronické podobě budou vedeny i další roky obecní kroniky. Do obecní kroniky lze po předchozí domluvě nahlédnout.

Obecní kroniky mají trvalou dokumentační hodnotu a jsou proto důležitými archiváliemi. Patří mezi dokumenty, které musí být podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vždy předloženy k výběru za archiválie. Za předání kroniky do místně příslušného archivu odpovídá obec, tj. Státní oblastní archiv v Litoměřicích (www.soalitomerice.cz), resp. Státní okresní archiv Děčín (www.soalitomerice.cz/soka-decin/).

Svazky kroniky 1925 – 1958 a 1959 – 1983 a 1984 – 1993 si archiv převzal. Svazek kroniky 1994 – 2017 je na obci.