Historie obce

Nynější správní obec Rybniště vznikla postupným sloučením samostatných obcí Chřibská Nová Ves, Rybniště, Nová Chřibská a částí obce Kyjov nazývané Nový Kyjov (Hangár a domy v okolí).  Nejstarší částí obce je Chřibská Nová Ves, která je poprvé zmiňována roku 1475. Obec původně patřila k tolštejnskému panství, ale v roce 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal spolu s Krásnou Lípou a částí Horního Podluží bratrům Jindřichu a Abrahámovi z Vartenberka, kteří ji přičlenili k česko- kamenickému panství.

Název obce se objevuje v roce 1715, kdy je zmiňována na místě vypuštěného a vysušeného rybníka osada Rybniště. Došlo ke sloučení s Chřibskou Novou Vsí a pravděpodobně od roku 1805 je uváděna jako obec Rybniště /Teichstatt/, okres Varnsdorf.

V Rybništi v té době bylo 112 domů a 990 obyvatel. Později po zprovoznění železniční trati a vzniku důležitého železničního uzlu, dnešního nádraží ČD s tehdejším názvem Kreibitz-Neudrfel se do obce přistěhovalo mnoho železničních zaměstnanců. V roce 1873 v blízkosti nádraží vyrostla sklárna, která zaměstnávala až 180 pracovníků a specializovala se na výrobu osvětlovacího skla. Založil ji zde majitel sklárny ve Chřibské F. Zahn. V roce 1880 sklárnu získala firma Michel & Mayer a od r. 1884 ji přebrali Michelovi synové Raimund a Eduard. Válečná léta 1914-1918 zastavila její výrobu a i po krátké revitalizaci ve 20. letech pravděpodobně nepřežila celosvětovou hospodářskou krizi ve 30. letech minulého století.

V době tereziánských reforem, asi v roce 1762 byla v obci Chřibská Nová Ves založena v soukromém domě škola, v níž vyučoval vysloužilý voják Jan Paul. Protože původní budova nevystačovala, byla z výtěžku sbírky občanů postavena škola nová, dnešní budova u Školního rybníka, a již v roce 1769 se v ní vyučovalo. Na počátku 19. století již obec stavěla další školní budovu (r. 1828) pro 235 dětí. Současná školní budova byla založena r. 1894.

V roce 1894 vznikla oddělením z původní obce Teichstatt samostatná obec Nová Chřibská. V té době měla obec Nová Chřibská 116 domů s více než 600 obyvateli a byla obcí velmi průmyslovou. Byla zde velká parní pila založena v roce 1890, jejím majitelem byl Rudolf Zimmer, tkalcovna s barevnou, dvě menší barevny, niťárna a několik přírodních bělidel. Tkalcovna byla zničena v posledních dnech II.světové války a zbořena včetně barevny. Obec měla před vypuknutím války 520 obyvatel. V roce 1950 byla tato obec opět přičleněna k obci Rybniště. Zanikla veškerá textilní výroba, v roce 2006 ukončila svoji činnost i pila a tím zanikla poslední možnost obživy pro několik desítek zaměstnanců. Přitom co do velikosti to byla v 70. letech minulého století největší pila v děčínském okrese a patřila výrobou mezi střední dřevařské závody v celém bývalém Severočeském kraji.

Fotogalerie