Starostové Šluknovska jednali v Rybništi

K dalšímu, již čtvrtému jednání ve volebním období 2018 – 2022, se sešli starostové měst a obcí Šluknovska téměř v plném počtu. Hostitelem byla tentokrát obec Rybniště.

Po uvítání starostou hostitelské obce Ing. Romanem Forferou, který představil realizované i připravované rozvojové a investiční aktivity obce, byly předsedou SPRŠ Janem Kolářem shrnuty aktivity minulých třech měsíců:

12. 6. – jednání o dopravě v rámci EUREX (odborné komise Euroregionu NISA) v Krásné Lípě – problematika mezikrajského dopravního propojení z Libereckého kraje, přeshraniční veřejná doprava, turistická doprava atd.

24. 6. – účast starostů na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje – udržení akutní lůžkové péče na Šluknovsku.

28. 6. – jednání na Úřadu vlády ČR s premiérem a ministrem zdravotnictví – záchrana Lužické nemocnice.

6. 7. – účast a zapojení starostů do oslav 5. výročí Dráhy Národního parku – obnova železničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz.

8. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s vedením Krajské zdravotní, a.s. v Mostě - záchrana Lužické nemocnice.

11. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s JUDr. Dostálem – práva pojištěnců a pacientů v oblasti zdravotní péče, přeshraniční zdravotní péče.

15. 7. – jednání s vedením města Chřibská – podpora a poskytnutí pozemků pro zamýšlenou výstavbu „překladiště“ pacientů Zdravotnické záchranné služby ÚK.

5. 8. - účast starostů na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje – udržení akutní lůžkové péče na Šluknovsku.

15. 8. – účast starostů na slavnostním vyhlášení Vesnice roku Ústeckého kraje 2019 v Lipové.

22. 8. – jednání starostů na Krajském ředitelství Policie ČR v Ústí nad Labem – problematika optimalizace policejních útvarů na Šluknovsku.

27. 8. – jednání na Krajském úřadu ÚK ve věci Aktualizace plánu pokrytí ÚK výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby.

Starostové také vyslechli informace z činnosti DSO Tolštejn a DSO Sever a přivítali mezi sebou i  Ing. Stanislava Horáčka, starostu Varnsdorfu, který projevil zájem o návrat do Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), ze kterého před čtyřmi lety město Varnsdorf vystoupilo. Předpokládá se, že se tak stane k 1. 1. 2020.

Prvním hostem jednání byl Jiří Vích, ředitel Mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin, který poděkoval za podporu města a obcí, informoval o průběhu proběhlého ročníku i o přípravách toho příštího.

V další části vystoupil k problematice zadržování vody v krajině Ing., Mgr. Marek Hartych z MAS Český Sever. Starostům představil připravovaný společný projekt s UJEP Ústí nad Labem „Drobné vodní plochy v krajině jako komplexní nástroj k řešení sucha a dalších hydrologických extrémů“. Projekt zmapuje historické i stávající vodní plochy, zaniklé rybníky, tůně atp. Navrhne řešení ke zlepšení zadržování vody v krajině na Šluknovsku, ve vybraných lokalitách určí i některá konkrétní opatření. Vzniklý materiál se stane podkladem pro argumentaci při získávání dotačních finančních prostředků na realizaci konkrétních aktivit. Starostové projekt vítají a podporují, zadržení co největšího množství vody v krajině a minimalizace jejího rychlého odtoku chápou jako základní opatření proti dalšímu vysychání krajiny. Očekávají ze strany státu zjednodušení a zároveň zvýšení dostupnosti i objemu dotačních finančních prostředků na rekonstrukce rybníků, budování tůní, obnovu starých vodních ploch a podobných opatření. Stejně tak je nezbytné zjednodušení a omezení současné byrokratické zátěže při získávání potřebných realizačních povolení.

Hlavním bodem programu bylo vystoupení Ing. Ludvíka Řičáře, ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR, kterého doprovázel Tomáš Frinta, zástupce lesního správce Rumburk. Hosté představili nové organizační uspořádání státního podniku Lesy ČR. Oblast Šluknovska bude spadat nově právě pod liberecké ředitelství. Dále pak zazněly podrobné informace k probíhající kůrovcové kalamitě, k jejím ekonomickým a dalším dopadům na hospodaření společnosti. Šluknovsko je aktuálně nejpostiženějším regionem na severu Čech. Starostové upozornili na obavy z poškozování místních komunikací při vyvážení obrovského množství kalamitního dřeva, které nemají potřebné konstrukční parametry. Požadují stanovení odvozních tras, případné omezení maximální tonáže odvozní techniky a otevřenou vzájemnou komunikaci. Obce jsou také často vlastníky lesních porostů a obávají se šíření kůrovce ze sousedních lesních porostů ve správě LČR, případně Národního parku České Švýcarsko. Byla rovněž diskutována problematika poškozování zemědělských i lesních porostů přemnoženou černou a vysokou zvěří. Ze strany LČR byla potvrzena maximální otevřenost a vstřícnost k řešení případných problémů.

Dále se starostové zabývali tématem případné změny územně správního uspořádání, konkrétně o případném přechodu Šluknovska pod Liberecký kraj. Zavládla shoda na tom, že se jedná o dlouhodobý proces vyžadující širší diskusi, projednání v zastupitelstvech jednotlivých měst a obcí, a následně změnu zákona. Vzhledem k blížícím se krajským volbám v příštím roce, je vhodné toto téma prozatím odložit. Sdružení se ve spolupráci s DSO Sever a DSO Tolštejn bude snažit aktivně a důsledně prosazovat zájmy města a obcí Šluknovska v rámci stávajícího krajského uspořádání.

V diskusi se starostové opakovaně věnovali připravované tzv. optimalizaci policejních útvarů na Šluknovsku. Znovu vyjádřili nesouhlas se zamýšleným zrušením obvodního oddělení ve Velkém Šenově, podpořili přesunutí hlídkové služby do Rumburku z nevyhovujících prostor ve Varnsdorfu, nikoli však její zrušení a přesunutí do Děčína. Starostové požadují doplnění stavů na stávajících obvodních oddělení, zvýšení počtu policistů v hlídkové službě a doplnění počtu policistů ve Speciální pořádkové jednotce, na počet dle příslibu Vlády ČR po nepokojích na Šluknovsku v roce 2011.

Dále se diskutovalo o situaci v Rumburské nemocnici, která zatím funguje pod dohledem insolvenční správkyně. Město Rumburk je připraveno pomoci finanční půjčkou na zajištění provozu.

Starostové trvají na naplnění příslibu ze strany Ústeckého kraje vybudovat vhodné prostory pro překládku pacientů při převozu do okolních nemocnic. Starostové nesouhlasí se záměrem ministerstva zdravotnictví přesunout stanoviště letecké záchranné služby z Ústí nad Labem do Mostu a podporují snahu Ústeckého kraje o prodloužení denní doby pro lety.

V závěru Sdružení nominovalo starostu Starých Křečan Františka Moravce do bezpečnostní komise Svazu města a obcí ČR.

Příště se Sdružení sejde koncem listopadu v Horním Podluží.

Jan Kolář, předseda SPRŠ