žádosti o informace

Jak žádat o informace na Obecním úřadě Rybniště

Obec Rybniště zveřejňuje informace následujícími způsoby:
•       na úřední desce na budově obecního úřadu
•       na internetové úřední desce na adrese: www.obecrybniste.cz
•       informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.
Ústně
•       osobně na Obecním úřadu Rybniště v úředních dnech a v úředních hodinách
•       telefonicky na tel. č.: 412381121
Písemně
•       na adrese: Rybniště 33, 40751
Elektronickou poštou
•       e-mail: mailto: obec@obecrybniste.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: a2fbx48


Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
•       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
•       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
•       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
•       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
•       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.