Inf. 106-1999 sb.

Oficiální název

Obec Rybniště

Důvod a způsob založení

Obec Rybniště (dále jen obec) je územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

Organizační struktura

viz. kontakty - Obecní úřad / úřední hodiny

Kontaktní spojení

poštovní adresa: Rybniště čp. 33, 407 51  Rybniště
telefon:  +412 381 121
fax:        +412 381 121
e-mail:  
e-podatelna:  
web:    http://www.obecrybniste.cz

Případné platby můžete poukázat:
banka: Poštovní spořitelna
č.ú. 102326319/0300

IČO:   00524212

Rozpočet v tomto roce

viz. úřední deska

Žádosti o informace

e-podatelna: 

Příjem žádostí a dalších podání

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Obecního úřadu v Rybništi. Písemně podané žádosti (stejně tak i žádosti podané prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 zákona, jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu a dále předány k vyřízení příslušným zaměstnancům.

Vyřízení žádostí je možné těmito způsoby:

a) poskytnutím informace
- písemnou odpovědí či nahlédnutím do spisu
- (o tom učiní zaměstnanec záznam)

b) odložením žádosti
- je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil
- (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol)

c) odmítnutím žádosti
- pokud se žádosti nevyhoví
- (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15, odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:
a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je odpovědný pracovník příslušnému referátu Okresního úřadu v Děčíně.
b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je odpovědný pracovník k rozhodnutí obecnímu zastupitelstvu.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění).

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho zaměstnance obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce či starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty či zastupitelstva obce se podávají pomocí podatelny obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením zastupitelstva obce, které odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Děčíně, ul. 28. října 1155/2, 405 59  Děčín.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat – v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění – žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře

Odkaz na web MVČR (viz. Ministerstvo vnitra České republiky)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Odkaz na web MVČR (viz. Ministerstvo vnitra České republiky)

Nejdůležitější předpisy

- zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
- zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
- vyhláška stavebního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
- zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi
- zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
- zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
- nařízení vlády ČR. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zákon č. 564/1990 Sb. o státní správy a samosprávě ve školství
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
- zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
- zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii
- zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
- zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
- zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
- zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti
- zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
- nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhláška MF ČR č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
- zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- nařízení vlády ČR č. 262/1994 Sb. o odměnách členům zastupitelstev v obcích
- vyhláška MV ČR č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Sbírka zákonů je k dispozici na webu MVČR na adrese Ministerstvo vnitra České republiky.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výšši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

- mzdové náklady: 190,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace
- materiálové náklady: dle platného ceníku pořizovaných fotokopií
- doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výšší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na příjmový účet obce, a to před podáním informace.

Závěrečný součet obce

viz. úřední deska

Seznam organizací

Základní škola a Mateřská škola Rybniště, Rybniště čp. 170
Sbor dobrovolných hasičů
TJ Tatran Rybniště

Výroční zpráva

výroční zpráva dle z. č. 106-1999 Sb.

 

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.